2. ORTHODOX NAMEDAYS
today 30/06/2022 : Apostolis, Apostolos, Tolis, Lea, Lia, Apostolina, Polina, Meliton
tomorrow 01/07/2022 : Anargyros, Anargyri, Damianos, Damian, Kosmas, Mavrikios, Maurice

--- end ---